Om

 

 

Skolverkstan - pedagogik med mervärde

 

Skolverkstan är ett varumärke med inriktning mot pedagogik och didaktik. Jag som står bakom Skolverkstan heter Håkan Hansson och är pedagog i grundskolan. Erfarenheten är bred och jag har deltagit i flera spännande utvecklingsprojekt, både i fristående och kommunal skola.

 

Skolverkstan är också en kvalitetsstämpel som innebär att tjänster och material jag erbjuder håller en hög pedagogisk och didaktisk kvalitet. Såväl undervisningens metoder, iscensättande och uppföljning är noggrant granskat och ställt i relation till aktuell forskning.

 

Skolverkstan är ett varumärke som bygger på en grundidé om att utveckla skolans förmåga att skapa bra lärandesituationer för eleven som individ. Även om både svensk och internationell skolforskning håller en mycket hög nivå organiseras skolan - fortfarande - alltför ofta utifrån faktorer som tradition, tjänstefördelning eller lokaler. Jag vill att skolan ska bli en plats för växande för varje individ är unik. Därför syns Skolverkstan gärna i sociala medier där vi speglar och diskuterar perspektiv i skolan. Skolverkstan finns också på metodnivå med fokus på bedömning, studieteknik och aktiverande övningar.

Learning Study

 

En learning study är en forskningsbaserad metod för att utveckla bra förutsättningar för lärande. Det startar med att vi definierar ett lärandeobjekt som beskriver vad eleverna ska kunna, exempelvis "storleksordna tal i bråkform". Utifrån vår samlade erfarenhet tittar vi på de kritiska aspekterna, vad eleverna kan uppleva som svårt och vad som krävs för att eleverna ska erfara vårt lärandeobjekt. Eleverna får göra ett förtest och lärarna planerar tillsammans en lektion där vi iscensätter lärandeobjektet. Efter lektionen görs ett eftertest för att se effekten av lektionen.

 

Lektionen videofilmas och granskas av lärargruppen. Fokus ligger hela tiden på det iscensatta lärandeobjektet och elevernas arbete - inte på läraren. Efter granskning av lektion och eftertest revideras lektionen. En ny grupp elever gör den nya lektionen och på samma sätt som tidigare granskas effekten genom för- och eftertest. Detta gör att lärargruppen kan optimera lärandet och de metoder som används.

 

Learning study har sitt ursprung i japanska "lesson study" och bygger på variationsteorin. Det är en teori kring hur vi urskiljer mönster av variation på olika sätt och som ligger till grund för att eleverna ska erfara det lärandeobjekt vi arbetar med.

 

Learning study ger ett redskap att utveckla bra och medvetna lärandesituationer. I min undervisning använder jag ofta variationsteorin. Jag har också en tydlig struktur i undervisningen där lärandeobjektet framträder och varje momenten har ett tydligt syfte.

 

Läs gärna mer om learning study här.

 

För att man ska kunna flyga

måste skalet klyvas

och den ömtåliga kroppen blottas.

 

För att man ska kunna flyga

måste man högst upp på strået

också om det böjer sig

och svindeln kommer.

 

För att man ska kunna flyga

måste modet vara något större än rädslan

och en gynnsam vind råda.

 

 

Instruktion för flygrädda

(Margareta Ekström)

Copyright © 2015

 

Materialet på denna sida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.